Skip to content

O nama

Nasa Misija

„SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU-GREJAČ“ Aleksinac kao svoju osnovnu misiju istiće jačanje i širenje svesti o zaštiti zivotne sredine kroz:

Uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje otpadom, pružanjem usluga sakupljanja, transporta i skladištenja otpada svih poslovnih partnera koji na bilo koji način obavljanjem svoje delatnosti stvaraju otpad

Upućivanje sakupljenog otpada na ponovno iskorišćenje i reciklažu

Sprečavanje, kontrolu i smanjivanje količine generisanog otpada koji završava na deponiji.

Vođeni ovim načelima smanjujemo negativan uticaj otpada na životnu sredinu, dajemo doprinos održivom razvoju, obezbeđujemo kontrolu tokova otpada i poboljšavamo efikasnost svih procesa rada kroz ponovnu upotrebu sekundarnih sirovina.

O nama

O nama

„SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU-GREJAČ“ Aleksinac je nastala 1986 godine i radila je u sklopu DP „Papir servis“ Niš. Bila je jedinstvena na teritoriji bivše Republike Jugoslavije i svojim kapacitetima je zadovoljavala potrebe za reciklažom staklenog ambalažnog otpada tadašnje Federacije.

Godine 2004-te fabrika je privatizovana i od tada je u sklopu kompanije YIOULA GROUP HELLAS, koja je i većinski vlasnik, a od kraja  2019 godine postali član “Unitreid Cluster”.Dolaskom novih vlasnika dosta se uložilo u modernizaciju samog pogona, kao i u sistem logistike. Kapaciteti preduzeća su tretman 30000 tona ambalažnog staklenog otpada na godišnjem nivou.

Radi olakšavanja procesa prikupljanja staklenog ambalažnog otpada posedujemo specijalizovane kontejnere za privremeno skladištenje od 25 metara kubnih, kao i kontejnere za sakupljanje ambalažnog otpada u urbanim sredinama. Svojim iskustvom saradnicima pomažemo u donošenju rešenja za sakupljanje, skladištenje, odvoz i sve ostale logističke probleme koji mogu da nastanu oko organizacije upravljanja ambalažnim otpadom.

Posedujemo dozvolu operatera za sakupljanje, transport, privremeno odlaganje i tretman staklenog krša.

U cilju zaštite zivotne sredine, uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja otpadom i ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada koji nastaje u toku obavljanja delatnosti vaše kompanije SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAZU je u mogućnosti da vam pruži usluge :

Sakupljanje neopasnog otpada:

Sakupljanje neopasnog otpada:

  • definisanje pravilnog načina sortiranja i sakupljanja otpada na lokaciji nastanka
  • u zavisnosti od potreba lokacije, obezbeđivanje opreme za privremeno skladištenje neopasnog otpada na lokaciji nastanka
Transport neopasnog otpada:

Transport neopasnog otpada:

  • servisiranje lokacija nastanka otpada odgovarajućim transportnim sredstvima, voznim parkom
  • u zavisnosti od potreba i dinamike generisanja i privremenog skladištenja otpada preuzimanje otpada može biti organizovano na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou kao i po pozivu
Skladistenje i tretman otpada:

Skladistenje i tretman otpada:

  • privremeno skladištenje otpada na lokacijama kompanije za koje posedujemo dozvole nadležnih organa za skladištenje i tretman neopasnog otpada
  • sortiranje i mehanički tretman neopasnog otpada radi dalje pripreme za transport do postrojenja za reciklažu u Srbiji i/ili inostranstvu

Kroz godine pomagali smo mnogim kompanijama da rastu iz ideje i sna.

Da li ste spremni da postanete naš partner?

Najčešće postavljana pitanja

RECIKLIRAJTE ODMAH